Algemene Leveringsvoorwaarden

A. Algemeen

Pontsteiger Assistant voert bemiddelings-, promotionele en coördinerende activiteiten uit. Daarbij worden aan haar leden onder meer convenience services en facilitaire services geboden.

Pontsteiger Assistant levert meerdere standaard en maatwerkdiensten aan.

Standaard services: op deze diensten zijn de onderstaande Algemene Leveringsvoorwaarden van Pontsteiger Assistant van toepassing.

Maatwerk services: op deze dienstverlening zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. Er wordt een separate overeenkomst met u afgesloten.

B. Algemene Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Toelichting

1.1 Pontsteiger Assistant is onderdeel van The James  Company, een besloten vennootschap te Rijswijk die zich bezig houdt met locatieservice; zij maken wonen nog makkelijker, leuker én verrassender. 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen welke door Pontsteiger Assistant binnen het kader van de uitvoering van de diensten worden aangegaan.

2.2 Gelet op de diverse diensten van Pontsteiger Assistant, is op alle overeenkomsten het Algemene Deel van deze voorwaarden (artikel 1 tot en met 16) van toepassing.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand door een opdrachtbevestiging, door een ondertekende offerte, door online akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden (online: het aanvinken van het vakje op www.pontsteigerassistant.nl dat als vereiste wordt vermeld bij aanmelding voor de dienstverlening van Pontsteiger Assistant) of door de aanvang met haar dienstverlening door Pontsteiger Assistant zonder dat de wederpartij onmiddellijk na eerste kennisneming hiervan hiertegen bezwaar maakt.

3.2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder wederpartij: degene die met Pontsteiger Assistant een overeenkomst aangaat en/of degene die, via de dienstverlening van Pontsteiger Assistant, een overeenkomst aangaat met een leverancier van Pontsteiger Assistant.

3.3 De wederpartij geeft Pontsteiger Assistant naar beste weten en kunnen alle informatie en medewerking, die nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Artikel 4. Offertes

4.1 De offertes van Pontsteiger Assistant zijn geheel vrijblijvend. Indien een offerte door de wederpartij wordt aanvaard, heeft Pontsteiger Assistant het recht, indien blijkt dat de door wederpartij verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, deze offerte te herroepen.

4.2 De offertes van de leveranciers van Pontsteiger Assistant zijn geheel vrijblijvend. Indien een offerte door de wederpartij wordt aanvaard, heeft de leverancier van Pontsteiger Assistant het recht deze offerte te herroepen.

Artikel 5. Overmacht

5.1 Indien Pontsteiger Assistant door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is zij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van een overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks naar haar keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden. Binnen het redelijke en billijke zal Pontsteiger Assistant haar wederpartij compenseren voor eventuele schade.

5.2 Onder overmacht wordt, onder meer, begrepen: iedere omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst beperkt is, ook al was die omstandigheid te voorzien ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zoals de navolgende omstandigheden: brand; oorlog; demonstraties; onlusten; oorlogsgevaar; noodtoestand; mobilisatie; vijandelijkheden; embargo; bijzondere weersomstandigheden; epidemieën; werkstaking; overheidsmaatregelen; bedrijfsstoringen; energiecrises; bovenmatige ziekteverzuim van personeel van Pontsteiger Assistant; transportmoeilijkheden; onvrijwillige storingen.

Artikel 6. Derden

Pontsteiger Assistant zal bij haar advies over eventuele in te schakelen derden door de wederpartij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Pontsteiger Assistant aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor derden en hun werkzaamheden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van Pontsteiger Assistant is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

7.2 Pontsteiger Assistant is uitsluitend aansprakelijk voor schade die door haar of haar medewerkers door opzet of bewuste roekeloosheid zijn ontstaan tijdens de dienstverlening.

7.3 Pontsteiger Assistant is niet aansprakelijk voor schade die door personen die in haar opdracht handelen die door opzet of bewuste roekeloosheid zijn ontstaan tijdens de dienst.

7.4 Indien de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Pontsteiger Assistant om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Pontsteiger Assistant beperkt tot het binnen de betreffende overeenkomst aan de wederpartij in rekening gebrachte bedrag met een maximum van € 5000,-.

7.5 Voorgaande aansprakelijkheidsbepalingen gelden onverminderd indien Pontsteiger Assistant ondanks het bepaalde in artikel 6 aansprakelijk zou worden geacht voor ingeschakelde derden.

7.6 Aansprakelijkheidsstelling van Pontsteiger Assistant door wederpartij of door een derde dient te geschieden binnen één maand na het redelijkerwijs bekend zijn van wederpartij of de derde met de aansprakelijkheid veroorzakende gebeurtenis, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van Pontsteiger Assistant is vervallen.

7.7 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van wederpartij of een derde jegens Pontsteiger Assistant in verband met een overeenkomst vervallen binnen één maand na het redelijkerwijs bekend zijn van wederpartij of de derde met deze rechten of bevoegdheden.

Artikel 8. Voorschot

Pontsteiger Assistant kan in het kader van een overeenkomst met wederpartij betaling van een voorschot verlangen en dit gedurende de overeenkomst onder zich houden. Na beëindiging van haar dienstverlening zal Pontsteiger Assistant het voorschot verrekenen met haar eindfactuur.

Artikel 9. Prijzen

9.1 De door Pontsteiger Assistant vermelde prijzen zijn inclusief BTW en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen, tenzij anders vermeld.

9.2 Wijzigingen, verhogingen of invoeringen van belastingen en heffingen en andere wettelijke lasten na de offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst, brengt Pontsteiger Assistant aan de wederpartij in rekening.

9.3 Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn het factuurbedrag volledig voldoet, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Pontsteiger Assistant gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldatum over dit bedrag rente in rekening te brengen. Deze rente is gelijk aan 2% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een hele maand gerekend.

Artikel 10. Klachten

Binnen 3 werkdagen na beëindiging van de betreffende werkzaamheden door Pontsteiger Assistant of haar leveranciers moeten klachten schriftelijk zijn kenbaar gemaakt aan Pontsteiger Assistant. Klachten buiten deze termijn worden niet meer in behandeling genomen.

Artikel 11. Niet tijdige betaling

11.1 Pontsteiger Assistant kan in geval van niet tijdige betaling van haar factuur door wederpartij zonder nader overleg, aanzegging of ingebrekestelling haar dienstverlening in alle overeenkomsten met wederpartij definitief staken.

11.2 Wederpartij verplicht zich om zijn vragen en/of opmerkingen over de factuur van Pontsteiger Assistant binnen 3 werkdagen na redelijkerwijs daarmee bekend te zijn schriftelijk en gemotiveerd aan Pontsteiger Assistant voor te leggen, waarna Pontsteiger Assistant gemotiveerd zal reageren. In geen geval heeft wederpartij recht om zijn betalingsverplichtingen jegens Pontsteiger Assistant op te schorten.

11.3 De door Pontsteiger Assistant gemaakte kosten, om nakoming van de verplichtingen van de wederpartij naar Pontsteiger Assistant te bevorderen, komen ten alle tijden voor rekening van de wederpartij. Deze kunnen zijn: advocaat-, deurwaarders-, incasso- of buitengerechtelijke kosten. De buitenrechtelijke kosten, met een minimum van € 60,- waar geen bewijs voor hoeft te worden aangebracht, bedragen 15% van de contractsom en zijn verschuldigd op het moment dat de vordering uit handen is gegeven. Ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.

Artikel 12. Afwijking van deze voorwaarden

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen.

Artikel 13. Kettingbeding

Bij volledige dan wel onvolledige overdracht en/of wijziging van de onderneming, waarbij door Pontsteiger Assistant geleverde werkzaamheden betrokken zijn, is de wederpartij verplicht deze bedingen aan zijn opvolger op te leggen.

Artikel 14. Ontbinding

Onverlet hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is Pontsteiger Assistant gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, de overeenkomst op te schorten, danwel te ontbinden indien de wederpartij:

1. wanprestatie pleegt; 2. in staat van faillissement is verklaard, of zulks is verzocht; 3. (voorlopige) surséance van betaling heeft verkregen, of zulks is verzocht; 4. een buitengerechtelijke schuldenregeling treft, of zulks is verzocht; 5. zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt; 6. een voor zijn onderneming benodigde vergunning, ontheffing of inschrijving verliest; 7. wordt geconfronteerd met beslagen, ongeacht de aard; 8. overlijdt of begint met de (gedeeltelijke) liquidatie van zijn onderneming en/of vermogen; 9. onherroepelijk wordt veroordeeld tot een vrijheidsstraf, danwel indien de wederpartij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze overeenkomst na te zullen komen. Is één van voornoemde situaties van toepassing, dan behoudt Pontsteiger Assistant tevens het recht op vergoeding van directe en indirecte schades, kosten en rente.

Artikel 15. Toepasselijk recht

De rechtsverhouding tussen wederpartij en Pontsteiger Assistant is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die uit deze rechtsverhouding voorvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de Rechtbank te Rotterdam.

Artikel 16. Overig

Indien enig onderdeel van de voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd zou worden, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht en zijn partijen gebonden zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.